Tuesday, October 13, 2015

అంబిగ నా నిన్న నంబిదే

సౌజన్యం: http://lekhini.org/ , Lyrics, Explanation

అంబిగా నా నిన్న నంబిదే
జగదంబ రమణ నిన్న నంబిదే
తుంబిద హరిగోలంబిగ అద కొంబత్తు ఛిద్రవు అంబిగా
సంభ్రమదిం నొడంబిగ అదరింబు నొడీ నడెసంబిగా || 1 ||
హొళెయ భరవ నొడంబిగా అదకె సెళవు ఘనవైయ్య అంబిగా
సుళియొళు ముళుగిదె అంబిగ ఎన్న సెళెదుకొండొయ్యొ నీనంబిగ || 2 ||
ఆరు తెరెయ నోడంబిగ అదు మీరి బరుతలిదె అంబిగ
యారిందలాగదు అంబిగ అద నివారిసి దాటిసొ అంబిగ || 3 ||
సత్యవెంబుదె హుట్టంబిగ సదా భక్తియెంబుదె పథవంబిగా
నిత్య మురుతి పురందర విట్ఠల నమ్మా ముక్తిమంటపకొయ్యొ అంబిగ || 4 ||